Ski, skøyter, aking i Oslo

Aktiviteter: Ski / Skøyter / Aking