Osloguide-eksamen

Osloguide-eksamen

Kommunens eksamen for Osloguide kandidater er en 3-delt eksamen:

 • 5-timers skriftlig prøve som avlegges i Rådhuset på en ukedag 
 • Muntlig språkprøve i de språkene kandidaten regner som arbeidsspråk, og en muntlig prøve i norsk og kommunikasjon som er obligatorisk for alle kandidater (alltid en lørdag)
 • Praktisk prøve i buss (en ukedag på ettermiddag/kveld)

Skriftlig prøve

Ved den skriftlige prøven vil oppgaveteksten foreligge på norsk. Kandidater som ikke har norsk som morsmål kan avlegge besvarelsen på sitt morsmål, dette må opplyses skriftlig ved påmelding.

Den skriftlige oppgaven har mellom 8 og 10 spørsmål som forventes besvart kort. I denne korte delen av besvarelsen forventes det at kandidaten viser at han/hun har god kunnskap om emnet. Del 2 av oppgaveteksten er 2 eller 3 spørsmål hvor det forventes fyldigere svar (1 til 2 A4-sider), også her må det vises til solide kunnskaper om emnet.

Alle spørsmålene i eksamensoppgavene faller innenfor ”Kravspesifikasjonen” som beskriver pensum og anbefalt litteratur.

Muntlige prøver

Muntlige prøver i norsk/kommunikasjon og arbeidsspråk avlegges av den enkelte kandidat for to sensorer. Sensorene skal ikke eksaminere kandidaten, men oppfordre kandidaten til å snakke fritt (guide) i de omgivelsene de befinner seg.

Praktisk prøve

Den praktiske delen foregår som en busstur gjennom Oslo hvor kandidatene får ca. 8-9 min. hver til å snakke om en del av reiseruten. Reiseruten deles ut etter de muntlige prøvene. Kandidatene trekker ”sin” del av reiseruten like før de tar plass i bussen.

Eksamensreglement

 • Eksamensgebyr må være fullt innbetalt før første eksamensdag.
 • Kandidater som har innbetalt, men som ikke møter vil ikke få refundert eksamensavgiften.
 • Ordbøker er eneste tillatte hjelpemiddel, men må kontrolleres på forhånd.
 • Alle prøver avlegges uten øvrige hjelpemidler og notater.
 • Det er eksamensvakter tilstede i lokalet som følger kandidatene til toalettbesøk/luftetur.
 • Eksamensreglementet leses før eksamensstart.
 • Kandidatene har med egen mat og drikke.
 • Mobiltelefoner skal være avslått under eksamen.
 • Besvarelsen skrives for hånd med kulepenn.
 • Ved innlevering av ferdig besvarelse leveres kladdepapir og oppgaveteksten sammen med besvarelsen.
 • Kandidater med en helhetlig kompetanse som svarer til kravene i kravspesifikasjonen får sluttvurderingen Bestått.
 • Etter at alle tre prøver er avlagt gjøres det en samlet vurdering som fastsetter om kandidaten gis karakteren "Bestått" eller "Ikke bestått".
 •  Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamener. Kandidater som har fått ”Ikke bestått” som sluttvurdering og som ønsker å gå opp til ny eksamen, må melde seg opp til ny prøve ved neste annonserte eksamen.
 • Det er ingen klageadgang. Sluttvurderingen ”Bestått”, "Ikke bestått” er endelig og kan ikke påklages.

 

Oslo-guide utvalget, november 2010